תקנון חנות

כללי
1.1
אתר "פילים" : www.pilim.co.il (להלן: "האתר"), הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתר הינו בבעלות "פילים – יצירת מציאות חדשה" (להלן: "החברה")
 
1.2
כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "משתתף") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם פעולה באתר, משמעה - כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.
 
תנאי השימוש
2.0
רשאי לבצע פעולות באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף שלאחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, אמריקן-אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה.
 
פרטי המשתמש
 
3.1
בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום
.

3.2
הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות .תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר
.

3.3
פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר.
 
תשלום ואספקה
 
4.1
החיוב אינו מיידי אלא רק במידה והמוצר זמין במלאי, בהתאם לאספקת המוצר ללקוח.

4.2
המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

4.3
אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

4.4
במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), אנו נוציא משלוח נוסף בדואר רשום מהר ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).
 
4.5
א. כל הרוכש מוצר  באתר "פילים" רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

ב.  תקופת הביטול ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת  המוצר.

ג. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.
לחץ כאן למשלוח הודעת ביטול.

ד. תוצאות הביטול עקב פגם:
במקרה של ביטול עקב פגם יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם;

ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
במקרה של ביטול שלא עקב פגם, יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. יובהר ויודגש, דמי הביטול יגבו ע"י החברה.
אם קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר לחברה- חשוב לציין, כי תחויבו בתשלום מלא בגין השילוח של המוצר חזרה להנהלת החברה.
יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.  
 
 
תנאים נוספים
5.1
החברה לא תישא במישרין אובעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכתו/אולכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכושמוצרים.

5.2
החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה.

5.3
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבוו/או ימנעו את קיוםמכירת המוצרים באופן מלא אובאופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחרבהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינובגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המסו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועדהאספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטולהרכישה, כולה או חלקה.

5.4
במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/אובמחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר, הדפסה אחר, או בקבלתהנתונים ממבצע פעולה באתררשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

5.5
החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי ההשתתפות אלו מזמן לזמן.

אודות אתר פילים מספק מגוון של כלים וידע לצמיחה והתפתחות, בתוך כך כלים להטמעת חשיבה מכוונת, 
מודעת וחיובית בחיינו
 - 
ולשינוי מציאותנו, שינוי אשר יתחיל אצל בודדים ויתפשט אל כלל החברה.

 
 

חפשו אותנו בפייסבוק פילים

 
לייבסיטי - בניית אתרים