איזה יופי
סוף סוף אפשר בקלות להכין תבניות בלייבסיטי
ולהציג אותם בפייסבוק
גם אים ךלכ ךגדשח ךכדגח ףךלחדג ךלחדגךף חדגךף חדךלכח דךג חכדךגח כךדגלח ךלדגח ךלףדחגךכף חדג ךףלכחדגךכל חדגךל חדךגל חדךשגףל חכךףדשגח ךשףדלגח ףךלכדגח ךףלדחג ךףדגשףך חדגףך כלחשדךף כחףך